top of page

OUDERINFORMATIE

 

1 Het pedagogisch beleid

Om voor het kind zo goed mogelijke en verantwoorde opvang te realiseren is er een pedagogisch beleid. Hierin hebben we uitgewerkt hoe we werken binnen ons Kindercentrum. Hieronder noemen we paar hoofdpunten uit dit beleid.

Om de wereld te ontdekken hebben kinderen veiligheid en geborgenheid nodig. Vanuit een vertrouwde positie durven kinderen op onderzoek uit te gaan en de wereld te verkennen. Veiligheid draagt niet alleen bij aan het directe welbevinden van het kind, ook is het een voorwaarde voor het behalen van andere doelstellingen. Omdat ons kindercentrum een kleinschalige opvang is, zijn er altijd bekende juffen en kinderen aanwezig. Het samenspel met bekende kinderen zorgt ervoor dat ze een band met elkaar opbouwen en zich meer op hun gemak voelen. Wij dragen zorg voor voldoende aanbod van activiteiten en spelmaterialen, dat bij de leeftijd en de interesse van elk kind aansluit. Door samen te zijn en te spelen leren kinderen ook rekening houden met andere kinderen.

Er is een gezellige en uitnodigende speelruimte waar naar hartenlust kan worden gespeeld. Het is kindvriendelijk en overzichtelijk ingericht. Er is heel veel speelruimte. We hebben vaste speelhoeken: keuken, autokleed met autotafel, een bewegingshoek met glijbaan en een loopstang voor de jongste kinderen om te leren lopen. Ook wordt er elke week geknutseld, zo leren de kinderen knutseltechnieken: kleuren, verven, prikken, knippen en plakken.

Buiten is ook veel bewegingsruimte met speeltoestellen en een tractor, fietsjes, ballen etc.

 

Wij werken met één verticale groep, dit betekent dat er kinderen van verschillende leeftijden (0 tot 4 jaar) aanwezig zijn. Het grote voordeel hiervan is dat de kinderen zolang ze in ons kindercentrum zijn in dezelfde groep en ruimte blijven. Hierdoor krijgt iedereen de kans om van en met elkaar te leren, ze zijn eerst de jongste en later zijn ze oudste. Kinderen spelen en leren waar mogelijk met elkaar en waar nodig met ons.

Kleinschaligheid is een bewuste keuze van ons. Wij vinden het belangrijk dat we met alle kinderen en ouders een goede band hebben en zij met ons: oog voor ieder kind.


2 Dagindeling

Vanaf 7.30 uur        kinderen begroeten, ontbijten, binnen spelen

 

8.30-9.30 uur        buiten spelen, onder de overkapping spelen

                              Jongste kinderen: binnen spelen, fruit eten en dan slapen

 

9.30 -10.00 uur      drinken, voorlezen en liedje

 

10.00-10.15 uur     peuter t.v. en fruit eten

 

10.30-11.30 uur     buiten spelen

(bij mooi weer, bij slecht weer binnen spelen en een  bewegingsactiviteit)

Knutselactiviteit (vanaf ongeveer 2,5 jaar)

 

11.30-12.15 uur     brood en groente (tomaat, paprika, komkommer en wortel) eten en drinken

 

12.15-14.15 uur    middagslaapje, de kinderen die niet meer slapen spelen binnen of buiten

                              Jongste kinderen: brood eten / fles en daarna binnen spelen

 

14.15-14.30 uur     drinken en een koekje, liedje zingen

                              Jongste kinderen: gaan nog een keer slapen

 

14.30 -16.00 uur    buiten spelen

 

16.00-17.30 uur     binnen spelen, puzzelen, spelletje en kinderen uitzwaaien

 

 

Soms verloopt een dag anders dan gepland, de weersomstandigheden kunnen hiervoor een reden zijn.

 

3 De leidsters zijn Sijtske, Trea, Karin, Sacha en Annita

Allemaal zijn we in het bezit van een kindgericht diploma en hebben we ruim ervaring in het werken met kinderen. Ook zijn we allemaal in het bezit van een kinder EHBO diploma en BHV, Jaarlijks volgen we hier bijscholing voor om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de kinderopvang.

Wij voldoen aan alle eisen volgens de wet kinderopvang.

 

4 Vervanging en achterwacht

Wij werken met 5 leidsters in Kindercentrum Twinkel. Op een dag werken 2 of 3 leidsters. Wij vervangen elkaar indien dit nodig is, zodat er voor de kinderen altijd bekende leidsters aanwezig zijn.

 

5 Plaatsingsprocedure

Na aanmelding bekijken wij of jullie kind geplaatst kan worden op de gewenste dagen. We nemen contact met jullie op om een afspraak te maken voor een plaatsingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de opvang en wordt er een overeenkomst gemaakt. Uiteraard kan je altijd vrijblijvend een afspraak maken om eerst kennis met ons te maken en de locatie eerst te bezichtigen.

 

6 Aantal opvanguren

Op alle dagen zijn we geopend van 7.30 tot 17.30 uur. Tijdens het plaatsingsgesprek worden de afspraken m.b.t. de opvang vastgelegd. De dagen en de tijden waarop opvang en verzorging zal plaatsvinden vullen we samen met de ouders in op het contract. Hiervan maken wij een gemiddelde maandberekening, zodat ouders elke maand dezelfde factuur ontvangen. Dit geven de ouders zelf door aan de belastingdienst. Elke maand dezelfde factuur werkt erg prettig voor iedereen: voor de belastingdienst en is voor jullie en onze administratie ook handiger.

 

Tussentijdse wijzigingen in contracten, uren e.d. kunnen aanleiding geven het gemiddeld aantal uren opnieuw vast te stellen. Samen met ons houd je dit in de gaten. De verantwoordelijkheid ligt bij jullie zelf. Houd hierbij een termijn van 1 maand in de gaten.

 

7 Kosten van de opvang en kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen een bijdrage van de overheid krijgen voor de kosten kinderopvang (kinderopvangtoeslag). De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en van het aantal kinderen. De ouder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze bijdrage via de belastingdienst. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u vinden via

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

8 Tarieven

De bruto uurprijs is in 2023 € 9,12

Wij verzorgen de lunch, het drinken en de tussendoortjes (vers fruit en koek), dit is bij de uurprijs inbegrepen.

Flesvoeding wordt door de ouders zelf meegenomen, evenals luiers.

 

9 Wijze van betalen

Aan de hand van het gemiddeld aantal uren per maand wordt het maandbedrag vastgesteld. Voor dit bedrag krijgt de ouder een nota. Het bedrag wordt via een automatische incasso rond de 21e van de maand geïnd. Op dat moment is de bijdrage van de overheid al door de belastingdienst aan de ouder(s) gestort.

 

10 Opzegtermijn

Voor zowel de ouder als voor ons geldt een opzegtermijn van een maand.

De opvang kan ingaan of worden gewijzigd per 1e of 16e van de maand.

 

11 Veiligheid

Bij Twinkel is ruimschoots aandacht voor de veiligheid van de accommodatie, het spelmateriaal, meubilair, brandpreventie, hygiëne en ook voor de pedagogische veiligheid (spelmateriaal in relatie tot leeftijd en de veiligheid), zodat de kinderen zowel binnen als buiten vrij kunnen spelen. Ons kindercentrum is voorzien van brandmelders, blusdekens, een blusapparaat en er is een vluchtroute.

Tevens is de buitenspeelruimte veilig afgeschermd.

Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit. Mogelijke acties n.a.v. deze inventarisatie worden vastgelegd in een actieplan.

Jaarlijks wordt het kindercentrum gecontroleerd door de GGD.

 

12 Gezondheid

We willen graag kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd is. We maken een risico- inventarisatie over gezondheidsrisico’s en een beleidsplan. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd en beoordeeld door de GGD- inspecteur.

 

13 Ziekte van kinderen

Mocht jullie kind ziek zijn, dan kan het i.v.m. besmettingsgevaar voor zowel de andere kinderen als de juffen niet worden gebracht. Zo voorkomen we dat 1 van de andere kinderen of een juf ziek wordt. Denk bv aan griep, diarree of koorts, dit is zeer besmettelijk.

Ook hebben zieke kinderen extra aandacht en verzorging nodig en moeten daarom thuis zijn in een rustigere omgeving verzorgd worden. In een groep met allemaal kinderen om je heen is geen prettige omgeving als je niet fit bent. Zelf wil je ook in een rustige omgeving zijn als je ziek bent.

Als een kind bij ons ziek wordt, dan wordt er altijd contact opgenomen met de ouders. Hiervoor vragen we in het contract met wie wij dan contact op kunnen nemen.

In geval van een calamiteit nemen wij ook contact op met de ouders. Als snelheid van handelen noodzakelijk is zullen wij zelf contact opnemen met een huisarts of noodarts. Deze gegevens nemen wij door tijdens het intakegesprek, zodat wij adequaat kunnen handelen.

 

Is er sprake van een kinderziekte, dan moeten wij hiervan op de hoogte worden gesteld. Als we meerdere meldingen van een kinderziekte doorkrijgen informeren we alle ouders hierover.

Twijfel je of je kind wel of niet kan komen, bel ons dan even, zodat we kunnen overleggen wat ons beleid is of wat de beste beslissing is.

In Twinkel hanteren we de regel dat kinderen 24 uur koortsvrij moeten zijn als ze weer bij ons kunnen komen.

 

14 Klachten

We streven naar een open relatie met ouders waarbinnen problemen en klachten aan de orde gesteld kunnen worden. We zullen ons uiterste best doen om alles samen met jullie op te lossen.

Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie. We hebben in Twinkel een inzichtelijk klachtenreglement, hierin vind je de manier waarop je intern/ extern een klacht kunt indienen.

 

15 Afspraken

Om zo goed mogelijk samen voor jullie kind te zorgen hebben we een aantal regels opgesteld, zodat alles zo soepel mogelijk verloopt.

Wil je bijzonderheden die belangrijk kunnen zijn voor ons en voor jullie kind gedurende de opvang aan ons doorgeven (denk bijvoorbeeld aan blije of verdrietige gebeurtenissen in de leefomgeving van het kind). Als een kind ziek is weten wij dat graag z.s.m., vooral wanneer het gaat om bv. besmettelijke ziekte, zodat wij onze maatregelen daarvoor kunnen treffen.

Onze sluitingsdagen staan op de website. Komt jullie kindje een keer niet bv door een vakantie of een leuk uitje, wil je dit dan zo vroeg mogelijk aan ons doorgeven? Als een ouder vraagt of opvang op een andere dag eenmalig mogelijk is kunnen we deze ouder op deze manier helpen.

 

16 Oudercommissie

Wij hebben een oudercommissie. Deze bestaat uit 2, 3 of 4 ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid. Ze hebben een adviserende taak.

bottom of page